Mga Tuntunin ng Polarr Creator

Mga Kahulugan at Pangkalahatang-ideya

Nalalapat ang mga sumusunod na kahulugan sa Mga Tuntunin ng Pondo ng Polarr Creator na ito:

ng nilalaman ay ang iyong larawan at kinopya ang nilalaman sa Polarr, kabilang ang ngunit hindi limitado sa pag-filter ng mga larawan sa pabalat, mga pangalan ng filter, mga tag ng filter, username, talambuhay ng profile, o iba pang mga format na tinukoy namin na naka-post sa isang Polarr account na kinokontrol o pinapatakbo mo o ng iyong kinatawan o ahente.

Ang Polarr Creator Fund ay nangangahulugang anumang programa kung saan ang mga Creator ay karapat-dapat na kumita ng buwanang monetary na mga payout mula sa Polarr para sa pagsasagawa ng ilang partikular na pagkilos na may kinalaman sa kanilang Nilalaman at/o pagkamit ng ilang partikular na target sa pagganap para sa Content na iyon gaya ng tinukoy namin.

Ang Mga Panuntunan sa Pondo ng Polarr Creator ay nangangahulugang anumang mga tuntunin, kundisyon, o mga kinakailangan na tumutukoy na nalalapat ang mga ito sa isang Pondo ng Lumikha ng Polarr at tumutukoy sa Mga Tuntunin ng Pondo ng Polarr Creator na ito. Maaaring ipakita ang Mga Panuntunan ng Programa sa in-app, sa pamamagitan ng email, o sa iba pang paraan na tinukoy namin.

Creator, ikaw, o ang iyong ibig sabihin ay ang tao o entity na nagpo-post ng Content, o ang awtorisadong ahente nito (kung naaangkop) o lahat ng iba pang indibidwal o entity na kumikilos sa ngalan mo, sa iyong direksyon, sa ilalim ng iyong kontrol, o sa ilalim ng direksyon o kontrol ng ang parehong indibidwal o entity na kumokontrol sa iyo.

Polarr, tayo, atin, o amin ay nangangahulugang Polarr, Inc., o anumang nauugnay na entity ng Polarr.

 

Ang Mga Tuntunin ng Polarr Creator Fund na ito ay namamahala sa iyong pakikilahok sa Polarr's Creator Fund (ang “Programa”). Sa pamamagitan ng paglahok sa Polarr Creator Fund Program na kinabibilangan ngunit hindi limitado sa mga aktibidad tulad ng pag-access sa alinman sa mga feature ng Polarr Creator Fund, o pagtanggap ng bayad mula sa Polarr, Inc. (tinukoy dito bilang kami, kami, kami, at/o Polarr ) na may kaugnayan sa Polarr Creator Fund, sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Polarr Creator Fund na ito. Pakibasa nang mabuti ang Mga Tuntunin ng Polarr Creator Fund na ito.Mga Panuntunan ng Creator Fund

Sa pamamagitan ng pakikilahok sa Creator Fund ng Polarr, ang Mga Creator ay karapat-dapat na makakuha ng buwanang mga pagbabayad sa pera batay sa kanilang paggamit ng filter gaya ng tinukoy ng nauugnay na Mga Panuntunan ng Pondo ng Creator ng Polarr na nakabalangkas sa ibaba. Ang iyong pakikilahok sa Pondo ng Tagapaglikha ng Polarr ay napapailalim sa, at sumasang-ayon kang sumunod sa: (a) Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Polarr; at (b) Mga Alituntunin ng Komunidad ng Polarr . Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga na pigilan o hindi mag-isyu ng bayad sa iyo kung ikaw o ang iyong Nilalaman ay nabigo na sumunod sa alinman sa aming mga tuntunin at alituntunin, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa mga patakarang nakalista dito.

 1. Upang maging karapat-dapat para sa pagbabayad na may kaugnayan sa Polarr Creator Fund, dapat kang sumunod sa nauugnay na Mga Tuntunin ng Creator Fund, kabilang ang anumang mga kinakailangan sa pagbabayad na tinukoy sa Mga Panuntunan ng Pondo na iyon. Tinukoy man o hindi sa Programa, dapat mo ring kumpletuhin ang anumang proseso ng onboarding ng Creator Fund at pag-enroll sa pagbabayad na nauugnay sa Polarr Creator Fund.
 2. Ang iyong pagtanggap sa Mga Tuntunin ng Polarr Creator Fund na ito ay hindi ginagarantiyahan ang iyong access sa Polarr Creator Fund o sa anumang pagbabayad alinsunod sa Pondo. Inilalaan ng Polarr, Inc. ang karapatang ibigay o paghigpitan ang iyong access sa Polarr Creator Fund (at anumang mga pagbabayad na ginawa alinsunod sa pondo), o upang wakasan ang anumang Polarr Creator Fund, sa aming sariling paghuhusga anumang oras at para sa anumang dahilan.
 3. Walang mga representasyon, warranty o garantiya, hayag o ipinahiwatig, tungkol sa kung makakatanggap ka ng bayad alinsunod sa Polarr Creator Fund o kung magkano ang bayad na maaari mong matanggap. Ang pagbabayad na ginawa alinsunod sa isang Polarr Creator Fund ay hindi nagpapakita o ginagarantiyahan ang iyong karapatan sa anumang pagbabayad sa hinaharap.
 4. Kaugnay ng anumang Polarr Creator Fund, magbibigay ka lang ng Content kung saan pagmamay-ari mo at/o kontrolin ang lahat ng karapatan (o nakuha mo na ang lahat ng kinakailangang lisensya/pahintulot sa naturang mga karapatan), sa buong mundo at hindi lalabag ang iyong Content sa mga karapatan ng anumang third party .
 5. Hindi mo, at hindi papahintulutan o hihikayat ang sinumang third party na, direkta o hindi direktang, bumuo ng mga pag-export o bubuo ng mga impression, clickthrough, conversion o iba pang aksyon na may kinalaman sa anumang Nilalaman sa pamamagitan ng anumang awtomatiko, mapanlinlang, mapanlinlang o kung hindi man ay hindi wastong paraan, kabilang ang sa pamamagitan ng paulit-ulit na manu-manong pag-click, paggamit ng "mga robot" o iba pang mga automated na tool, o sa pamamagitan ng pagbabayad ng pera, maling representasyon o anumang ilegal o kung hindi man ay hindi wastong paraan para gumawa ng mga aksyon ang mga end user na may kinalaman sa Content na iyon. Sa lawak na ikaw ay may karapatan sa pagbabayad batay sa mga kasalukuyang impression (o anumang iba pang sukatan), ginagarantiyahan mo na ang mga sukatan na iyon ay hindi nagresulta mula sa anumang awtomatiko, mapanlinlang, mapanlinlang o kung hindi man ay hindi wastong paraan.
 6. Bibigyan mo kami ng lahat ng naaangkop na tax ID, mga form sa buwis, mga dokumento, o mga certification na maaaring kailanganin ng naaangkop na batas para matugunan namin ang anumang pag-uulat ng impormasyon sa buwis at/o mga obligasyon sa pagpigil sa buwis na may kinalaman sa anumang mga pagbabayad sa ilalim nito. Kung saan naaangkop, kami ay may karapatan na ibawas at pigilin mula sa anumang konsiderasyon na babayaran ang mga halagang kinakailangang ibawas o i-withhold mula doon sa ilalim ng anumang probisyon ng US Federal, state, local o foreign tax law, o sa ilalim ng anumang iba pang naaangkop na batas (sama-sama, "Mga Withholding Tax"). Kung saan naaangkop, sumasang-ayon ka na ikaw ang tanging mananagot para sa pagsunod sa lahat ng naaangkop na mga regulasyon sa buwis. Kung naaangkop, ikaw ay (a) sumasang-ayon na kami ay maghahanda at mag-iisyu ng mga invoice ng VAT sa ilalim ng pagsasaayos ng sariling pagsingil, (b) kinikilala at tatanggapin ang bisa ng naturang mga self-billed na invoice, at (c) sumasang-ayon na ikaw ay mananagot para sa napapanahong pagpapadala sa mga naaangkop na awtoridad sa buwis ng anumang halaga ng buwis sa naturang mga self-billed na invoice na binayaran namin sa iyo. Kinikilala mo na tayo ay napapailalim sa mga paghihigpit sa ekonomiya ng US at mga parusa sa kalakalan. Dahil dito, inilalaan namin ang karapatang tanggihan ang pagbabayad ng buwanang bayarin kapag hinihiling ng naaangkop na batas.
 7. Ang aming responsibilidad para sa anumang mangyayari kaugnay ng anumang Polarr Creator Fund (tinatawag ding "pananagutan") ay limitado hangga't papayagan ng batas. Kung may isyu sa Polarr Creator Fund, hindi namin malalaman kung ano ang lahat ng posibleng epekto. Sumasang-ayon ka na ang Polarr, Inc. ay hindi mananagot ("pananagutan") para sa anumang nawalang kita, kita, impormasyon, o data, o kahihinatnan, espesyal, hindi direkta, huwarang, parusa, o hindi sinasadyang pinsala na nagmumula sa o nauugnay sa mga Polarr na ito Mga Tuntunin ng Creator Fund, kahit na alam naming posible ang mga ito.
 8. Sumasang-ayon ka na bayaran at pawalang-sala kami mula sa anumang mga paghahabol, demanda, pagkalugi, pananagutan, pinsala, gastos, at gastos, kasama nang walang limitasyon, mga makatwirang bayad at gastos ng abogado, na nagmumula sa o sa anumang paraan na konektado sa Nilalaman o iyong paglabag sa ang Mga Tuntunin ng Polarr Creator Fund.
 9. Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na: (i) mayroon kang ganap na karapatan at kapangyarihang sumang-ayon sa Mga Tuntunin ng Pondo ng Lumikha ng Polarr na ito at upang gampanan ang iyong mga obligasyon sa ilalim nito; at (ii) ang pagganap ng iyong mga obligasyon sa ilalim nito ay hindi salungat sa anumang mga obligasyon na maaaring mayroon ka sa anumang ibang partido.
 10. Kung nakikilahok ka sa Polarr Creator Fund sa ngalan ng isang third party (kabilang, ngunit hindi limitado sa, bilang ahente o kinatawan ng isang Creator), kinakatawan at ginagarantiyahan mo na mayroon kang awtoridad bilang ahente ng naturang partido na lumahok sa naturang mga programa sa ngalan nila, sumasang-ayon sa Mga Tuntunin ng Pondo ng Polarr Creator, at sa pamamagitan nito ay nagbubuklod sa naturang partido sa Mga Tuntunin ng Pondo ng Polarr Creator. Sumasang-ayon ka na magbayad ng danyos at panatilihin kaming hindi nakakapinsala mula sa anumang mga claim, demanda, pagkalugi, pananagutan, pinsala, gastos, at gastos na nagreresulta mula sa iyong paglabag sa Mga Tuntunin ng Polarr Creator Fund.
 11. Maaari mong palawigin ang Mga Tuntunin ng Pondo ng Polarr Creator sa alinman sa iyong mga kaakibat, ahente o kinatawan, na napapailalim sa kanilang pagsunod, kung saan, (a) papasok ka sa Mga Tuntunin ng Pondo ng Polarr Creator sa ngalan ng iyong sarili at sa mga naturang kalahok na kaakibat, (b) mananatili kang responsable para sa isang paglabag sa Mga Tuntunin ng Pondo ng Polarr Creator ng naturang mga kaanib, at (c) ang mga pagtukoy sa “ikaw” o “iyo” dito ay dapat ipakahulugan bilang paglalapat sa mga naturang kaanib kung naaangkop.
 12. Sumasang-ayon kang tumanggap ng mga elektronikong komunikasyon tungkol sa Polarr Creator Fund, mga pagbabayad, at iba pang nauugnay na paksa. Sumasang-ayon ka rin na makatanggap ng mga naturang komunikasyon sa pamamagitan ng mga in-app na notification ng Polarr at/o sa pamamagitan ng email address na ibinigay sa amin. Ang mga abiso sa app at mga abiso sa email ay ituring na natanggap mo sa loob ng 24 na oras ng oras na nai-post o naipadala.
 13. Hindi ka mag-iisyu o magpapahintulot sa sinumang ibang partido na mag-isyu ng anumang press release o kung hindi man ay gagawa ng anumang pampublikong pahayag o pagsisiwalat (kabilang ang sa pamamagitan ng online media) patungkol sa Mga Tuntunin ng Polarr Creator Fund na ito, ang mga transaksyong pinag-isipan ng Mga Tuntunin ng Pondo ng Polarr Creator o isinagawa sa ilalim nito, o tungkol sa ang relasyon ng mga partido nang walang paunang nakasulat na pag-apruba.
 14. Sumasang-ayon kang panatilihing mahigpit na kumpidensyal ang anumang hindi pampublikong impormasyon na ibinunyag sa iyo bilang resulta ng iyong pakikilahok sa isang Polarr Creator Fund, kasama, kung naaangkop, ang nilalaman ng anumang hindi pampublikong Mga Panuntunan ng Pondo ng Polarr Creator at ng anumang iba pang mga komunikasyon sa iyo mula sa sa amin, lumabas man sa Polarr, 24FPS, sa pamamagitan ng email, o sa iba pang paraan.
 15. Kung saan naaangkop, tinatanggap mo na ang pagkumpleto ng proseso ng pagpapatala sa pagbabayad pagkatapos mong tanggapin ang Mga Tuntuning ito ay isang kondisyon ng pagbabayad. Kung hindi mo nakumpleto kaagad ang proseso ng pagpapatala sa pagbabayad pagkatapos tanggapin ang Mga Tuntuning ito, ibinabagsak mo at isinusuko mo ang lahat ng karapatang makatanggap ng bayad ng anumang mga pondo.

 

Ang mga partido sa pamamagitan nito ay nagdaragdag sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Polarr at lahat ng iba pang mga tuntunin, kundisyon, at mga patakarang kasama rito sa pamamagitan ng Mga Tuntunin ng Pondo ng Lumikha ng Polarr na ito. Ang Polarr Creator Fund ay ibinibigay sa iyo ng Polarr, Inc., at ang iyong pakikilahok sa anumang Polarr Creator Fund ay itinuring na bahagi ng iyong paggamit ng Polarr Products. Kung sakaling magkaroon ng anumang malinaw na salungatan sa pagitan ng Mga Tuntunin ng Pondo ng Polarr Creator at ng Mga Tuntunin ng Serbisyo, ang Mga Tuntunin ng Pondo ng Polarr Creator na ito ay mamamahala lamang nang may paggalang sa iyong pakikilahok sa anumang Pondo ng Lumikha ng Polarr at hanggang sa lawak ng salungatan.

 

sa Mga Tuntunin ng Serbisyo at Mga Alituntunin ng Komunidad ng Polarr ang isang probisyon na nangangailangan ng paglutas ng karamihan sa mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng arbitrasyon sa isang indibidwal na batayan. Ang Mga Tuntunin ng Polarr Creator Fund na ito ay hindi binabago sa anumang paraan ang mga tuntunin o kundisyon ng anumang iba pang kasunduan na maaaring mayroon ka sa amin. Inilalaan namin ang karapatang subaybayan o i-audit ang iyong pagsunod sa Mga Tuntunin ng Polarr Creator Fund na ito at i-update ang mga tuntuning ito paminsan-minsan sa aming paghuhusga, at ang iyong patuloy na pakikilahok sa Polarr Creator Fund ay bumubuo ng pagtanggap sa mga pagbabagong iyon.Nakakatulong ba ang artikulong ito?
131 sa 153 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga artikulo sa seksyong ito