เงื่อนไขของผู้สร้าง Polarr

คำจำกัดความและภาพรวม

คำจำกัดความต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund:

เนื้อหา หมายถึงภาพถ่ายและเนื้อหาที่คัดลอกของคุณบน Polarr รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพหน้าปกฟิลเตอร์ ชื่อตัวกรอง แท็กตัวกรอง ชื่อผู้ใช้ ประวัติโปรไฟล์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เราระบุซึ่งโพสต์ในบัญชี Polarr ซึ่งควบคุมหรือดำเนินการโดยคุณหรือโดย ตัวแทนหรือตัวแทนของคุณ

Polarr Creator Fund หมายถึงโปรแกรมใด ๆ ที่ผู้สร้างมีสิทธิ์รับเงินรายเดือนจาก Polarr สำหรับการดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของพวกเขาและ/หรือบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพบางอย่างสำหรับเนื้อหานั้นตามที่เรากำหนด

กฎของ Polarr Creator Fund หมายถึงข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุให้ใช้บังคับกับ Polarr Creator Fund และอ้างอิงถึงข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund เหล่านี้ กฎของโปรแกรมอาจแสดงในแอป ทางอีเมล หรือผ่านวิธีการอื่นที่เราระบุไว้

ผู้สร้าง คุณหรือ หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานของคุณที่โพสต์เนื้อหาหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต (ตามความเหมาะสม) หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ดำเนินการในนามของคุณ ตามคำสั่งของคุณ ภายใต้การควบคุมของคุณ หรือภายใต้คำสั่งหรือการควบคุมของ บุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันกับที่ควบคุมคุณ

Polarr เรา ของเรา หรือเรา หมายถึง Polarr, Inc. หรือนิติบุคคลใดๆ ของ Polarr ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund เหล่านี้ควบคุมการเข้าร่วมของคุณใน Polarr's Creator Fund (“โปรแกรม”) โดยการเข้าร่วมในโปรแกรม Polarr Creator Fund ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าถึงคุณสมบัติใดๆ ของ Polarr Creator Fund หรือการรับชำระเงินจาก Polarr, Inc. (ในที่นี้เรียกว่า เรา ของเรา พวกเรา และ/หรือ Polarr ) ในการเชื่อมต่อกับ Polarr Creator Fund คุณยอมรับข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund เหล่านี้ โปรดอ่านข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund เหล่านี้โดยละเอียด

 

กฎของกองทุนผู้สร้าง

ด้วยการเข้าร่วมในกองทุนผู้สร้างของ Polarr ผู้สร้างมีสิทธิ์ได้รับเงินรายเดือนตามการใช้ตัวกรองตามที่กำหนดโดยกฎของกองทุนผู้สร้าง Polarr ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ด้านล่าง การมีส่วนร่วมของคุณใน Polarr's Creator Fund อยู่ภายใต้บังคับ และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม: (ก) ข้อกำหนดในการให้บริการของ Polarr; และ (b) แนวทางชุมชน ของ Polarr เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการระงับหรือไม่ออกการชำระเงินให้กับคุณ หากคุณหรือเนื้อหาของคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายที่ระบุไว้ในที่นี้

 1. เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ Polarr Creator Fund คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Creator Fund ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดเบื้องต้นของการชำระเงินที่กำหนดไว้ในกฎกองทุนเหล่านั้น ไม่ว่าจะกำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียน Creator Fund และการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ Polarr Creator Fund ให้เสร็จสมบูรณ์
 2. การยอมรับข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund เหล่านี้ไม่ได้รับประกันการเข้าถึง Polarr Creator Fund หรือการชำระเงินใด ๆ ที่เป็นไปตามกองทุน Polarr, Inc. ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาหรือจำกัดการเข้าถึง Polarr Creator Fund (และการชำระเงินใด ๆ ที่ดำเนินการตามกองทุน) หรือยุติ Polarr Creator Fund ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 3. ไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าคุณจะได้รับการชำระเงินตาม Polarr Creator Fund หรือจำนวนเงินที่คุณอาจได้รับ การชำระเงินตาม Polarr Creator Fund ไม่ได้สะท้อนหรือรับประกันสิทธิ์ของคุณในการชำระเงินในอนาคต
 4. ในการเชื่อมต่อกับ Polarr Creator Fund คุณจะให้เฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของและ/หรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมด (หรือได้รับใบอนุญาต/การอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับสิทธิ์ดังกล่าว) ทั่วโลก และเนื้อหาของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ .
 5. คุณจะไม่ และจะไม่อนุญาตหรือสนับสนุนให้บุคคลที่สามสร้างการส่งออกหรือสร้างการแสดงผล การคลิกผ่าน การแปลงหรือการกระทำอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยวิธีอัตโนมัติ หลอกลวง ฉ้อฉลหรือไม่ถูกต้องอื่น ๆ รวมถึงผ่าน การคลิกด้วยตนเองซ้ำๆ การใช้ "โรบ็อต" หรือเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ หรือการจ่ายเงิน การแสดงเท็จ หรือวิธีการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้ปลายทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ในขอบเขตที่คุณมีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินตามการแสดงผลที่มีอยู่ (หรือเมตริกอื่นๆ) คุณรับประกันว่าเมตริกเหล่านั้นไม่ได้เป็นผลมาจากวิธีการอัตโนมัติ หลอกลวง ฉ้อฉล หรือไม่ถูกต้อง
 6. คุณจะให้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แบบฟอร์มภาษี เอกสาร หรือใบรับรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่เราตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้เราปฏิบัติตามการรายงานข้อมูลภาษีและ/หรือภาระหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ในที่นี้ เรามีสิทธิ์ที่จะหักและหักจากสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ต้องจ่ายตามจำนวนที่จำเป็นจะต้องหักหรือหักจากดังกล่าวภายใต้บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลาง มลรัฐ ท้องถิ่นหรือต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือภายใต้กฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ (เรียกรวมกันว่า “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย”). คุณตกลงว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่เกี่ยวข้อง คุณ (ก) ตกลงว่าเราจะจัดเตรียมและออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มภายใต้ข้อตกลงการเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง (ข) รับทราบและยอมรับความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงินด้วยตนเองดังกล่าว และ (ค) ยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบในการส่งเงินให้ตรงเวลา ไปยังหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้องของจำนวนภาษีใดๆ ในใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงินด้วยตนเองที่เราจ่ายให้คุณ คุณรับทราบว่าเราอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและการคว่ำบาตรทางการค้าของสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
 7. ความรับผิดชอบของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ Polarr Creator Fund (หรือที่เรียกว่า "ความรับผิด") จะถูกจำกัดเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต หากมีปัญหากับ Polarr Creator Fund เราไม่สามารถทราบได้ว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นอย่างไร คุณตกลงว่า Polarr, Inc. จะไม่รับผิดชอบ ("รับผิด") สำหรับการสูญเสียผลกำไร รายได้ ข้อมูล หรือข้อมูล หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษ ทางอ้อม เป็นแบบอย่าง ลงโทษ หรือโดยบังเอิญที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ Polarr เหล่านี้ ข้อกำหนดของกองทุนสำหรับผู้สร้าง แม้ว่าเราจะรู้ว่าเป็นไปได้ก็ตาม
 8. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราจากการเรียกร้อง การฟ้องร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือการละเมิดของคุณในทางใดทางหนึ่ง ข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund
 9. คุณรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณมีสิทธิ์และอำนาจเต็มที่ในการตกลงตามข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund และปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณในที่นี้; และ (ii) การปฏิบัติตามข้อผูกพันของคุณในที่นี้จะไม่ขัดแย้งกับข้อผูกพันใดๆ ที่คุณอาจมีต่อบุคคลอื่น
 10. หากคุณเข้าร่วม Polarr Creator Fund ในนามของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในฐานะตัวแทนหรือตัวแทนของ Creator) คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจในฐานะตัวแทนของบุคคลดังกล่าวในการเข้าร่วมดังกล่าว โปรแกรมในนามของพวกเขา ตกลงตามข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund และผูกมัดบุคคลดังกล่าวกับข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund เหล่านี้ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราจากการเรียกร้อง การฟ้องร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund
 11. คุณสามารถขยายข้อกำหนด Polarr Creator Fund เหล่านี้ไปยังบริษัทในเครือ ตัวแทน หรือตัวแทนใดๆ ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งในกรณีนี้ (ก) คุณเข้าสู่ข้อกำหนด Polarr Creator Fund ในนามของคุณเองและบริษัทในเครือที่เข้าร่วมดังกล่าว (ข) คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund โดยบริษัทในเครือดังกล่าว และ (c) การอ้างอิงถึง "คุณ" หรือ "ของคุณ" ในที่นี้จะถูกตีความว่านำไปใช้กับบริษัทในเครือนั้นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 12. คุณตกลงที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ Polarr Creator Fund การชำระเงิน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะรับการสื่อสารดังกล่าวผ่านการแจ้งเตือนในแอปของ Polarr และ/หรือผ่านที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้กับเรา ในการแจ้งเตือนแอปและการแจ้งเตือนทางอีเมลจะถือว่าคุณได้รับภายใน 24 ชั่วโมงของเวลาที่โพสต์หรือส่ง
 13. คุณจะไม่ออกหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นออกข่าวประชาสัมพันธ์ใดๆ หรือจัดทำแถลงการณ์หรือการเปิดเผยต่อสาธารณะใดๆ (รวมถึงผ่านสื่อออนไลน์) เกี่ยวกับข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund เหล่านี้ ธุรกรรมที่พิจารณาโดยข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund เหล่านี้หรือดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
 14. คุณตกลงที่จะรักษาความลับอย่างเคร่งครัด ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เปิดเผยแก่คุณอันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมใน Polarr Creator Fund รวมถึงเนื้อหาของกฎของ Polarr Creator Fund ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและการสื่อสารอื่น ๆ ถึงคุณจาก เราไม่ว่าจะปรากฏบน Polarr, 24FPS ทางอีเมลหรือด้วยวิธีอื่น
 15. ในกรณีที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับว่ากระบวนการลงทะเบียนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเงื่อนไขการชำระเงิน หากคุณไม่ดำเนินการลงทะเบียนชำระเงินให้เสร็จสิ้นทันทีหลังจากยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะสละสิทธิ์และสละสิทธิ์ทั้งหมดในการรับเงินใดๆ

คู่สัญญาในที่นี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของ ข้อกำหนดในการให้บริการ ของ Polarr และข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายอื่นๆ ทั้งหมดที่รวมอยู่ในข้อกำหนดนี้โดยผ่านข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund เหล่านี้ Polarr, Inc. เป็นผู้จัดหา Polarr Creator Fund ให้กับคุณ และการเข้าร่วมใน Polarr Creator Fund ใดๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ผลิตภัณฑ์ Polarr ของคุณ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งโดยชัดแจ้งระหว่างข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund และ ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund เหล่านี้จะควบคุมในส่วนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณใน Polarr Creator Fund และตามขอบเขตของความขัดแย้งเท่านั้น

 

ข้อกำหนดในการให้บริการ และ หลักเกณฑ์ของชุมชน ของ Polarr มีข้อกำหนดที่กำหนดให้ต้องมีการแก้ไขข้อพิพาทส่วนใหญ่โดยอนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคล ข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund เหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงอื่นใดที่คุณอาจมีกับเราในทางใดทางหนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Polarr Creator Fund และปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา และการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องใน Polarr Creator Fund ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
129 จาก 150 เห็นว่ามีประโยชน์

บทความในส่วนนี้